Scroll ned ...
Gro Staveland
Daglig leder

Aktuell kommentar

Det er tydelig at synet på avfall er i endring. I Avfall Norges nye fakta-ark vises det til at mens avfall tidligere ble betraktet som et problem som måtte fjernes og deponeres, er avfall i dag råvare for en industri som skaper store verdier for samfunnet. I dag omsetter avfalls- og gjenvinningsbransjen for store verdier hvert år, og er en arbeidsplass for over 7.200 mennesker i Norge. Som et eksempel, bidrar biologisk behandling til reduserte klimagassutslipp og verdiskaping gjennom gjenvinning av næringsstoffer, organisk materiale og event. energi fra matavfall og annet organisk avfall.

Les mer

Årsmelding 2016

Velkommen til digital årsmelding for HIM IKS. HIM har nå tatt steget over til papirløs versjon av årsmeldingen. Med det gjør vi årsmeldingen lettere tilgjengelig for flere lesere. I tillegg har HIM alltid fokus på miljøet, og en papirløs versjon av årsmeldingen er i tråd med dette.

Virksomhetens art og hvor den drives

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap (IKS) eid av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre oppgaver tilknyttet renovasjon, slam og gjenvinning for disse kommunene. Selskapet har hovedkontor i Vindafjord kommune.

HIM utfører i dag alle renovasjons og slamtjenester for eierkommunene. I tillegg tilbyr selskapet renovasjonstjenester til næringslivet i Nord-Rogaland.

Videre drift

Regnskap og balanse er satt opp i samsvar med krav i regnskapsloven. Etter styrets mening viser de økonomiske resultatene at forutsetningen for å drive videre er til stede.

Redegjørelse for årsregnskapet

Her følger en oversikt over regnskapsmessige forhold.

Arbeidsmiljø

Selskapet har som målsetting å ta vare på helsa til de ansatte, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med SOS Internasjonal (BHT) og det utarbeides årlig en samarbeidsplan. I 2016 har HIM sammen med BHT hatt fokus på deltakelse på vernerunder og en arbeidsplassvurdering i tillegg til faglig rådgiving i noen enkeltsaker.

Likestilling

HIM har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling. I selskapet skal det ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.

Ytre miljø

HIM har et sterkt fokus på miljø og har gode rutiner for å følge opp det ytre miljø.

Framtiden

RenoNorden AS ble tildelt ny renovasjonskontrakt med HIM i 6 år fra 01.01.17. Dette er en av HIM sine viktigste kontrakter, da renovatørene er selskapets forlengede arm ut til våre kunder. HIM har derfor jobbet mye med forberedelse av ny kontraktsperiode i løpet av 2016, og vil følge denne tett i årene som kommer.

Styret i HIM 2016

Fra venstre: Terje Knoff, Jarle Utne Reitan, Liv Auestad, Jo Inge Hagland, Øystein Miljeteig, Gro Staveland, Arild Karlsen, Ann Jeanette Sunde Olaussen, Knut Arvid Hagenberg og Sarah Marie Ness Haaland.
Fra venstre: Terje Knoff, Jarle Utne Reitan, Liv Auestad, Jo Inge Hagland, Øystein Miljeteig, Gro Staveland, Arild Karlsen, Ann Jeanette Sunde Olaussen, Knut Arvid Hagenberg og Sarah Marie Ness Haaland.

Toraneset 24. april 2017

Arild Karlsen
Styreleder
Arild Karlsen
Styreleder
Liv Auestad
Nestleder
Liv Auestad
Nestleder
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde Olaussen
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde Olaussen
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Terje Knoff
Styremedlem
Terje Knoff
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gro Staveland
Administrerende direktør
Gro Staveland
Administrerende direktør

Regnskap 2016

Resultatregnskap, Balanse, Kontantstrømanalyse og Noter til årsregnskapet.

Resultatregnskap 2016

Note Beskrivelse 2016 Budsjett 2016 2015
Driftsinntekter og driftskostnader
Inntekter Miljøparkene 32 728 420 31 660 000 31 086 399
Slaminntekter kommunene 5 379 494 4 910 000 0
Renovasjonsinntekter kommunene 67 424 846 65 825 000 67 733 678
Gjennvunne materialer 2 954 416 2 317 500 3 057 875
Andre driftsinntekter 606 278 44 000 186 566
Sum driftsinntekter 109 093 454 104 756 500 102 064 518
Direkte kostnader 54 658 436 55 605 000 50 662 248
3 Lønnskostnad 28 286 121 27 020 000 26 523 647
6 Avskrivning på driftsmidler 9 231 884 9 190 000 8 717 585
3 6 Annen driftskostnad 17 602 361 15 791 000 14 334 992
Sum driftskostnader 109 778 802 107 606 000 100 238 471
Driftsresultat -685 347 2 849 500 1 826 047
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 662 019 525 000 491 076
Annen finansinntekt 0 0 23 872
Annen rentekostnad 664 835 775 000 721 728
6 Annen finanskostnad 577 000 605 000 651 000
Resultat av finansposter -579 816 -855 000 -857 780
Ordinært resultat før skattekostnad -1 265 164 -3 704 500 968 267
5 Skattekostnad på ordinært resultat 221 248 0 63 538
Ordinært resultat -1 486 411 0 904 729
7 Årsresultat -1 486 411 0 904 729
Overføringer
Avsatt til bunden egenkapital 0 0 904 729
Overført fra annen egenkapital 1 486 411  0 0
Sum overføringer -1 486 411 0 904 729

Balanse

Note Beskrivelse 2016 2015
Eiendeler
Anleggsmidler
5 Utsatt skattefordel 414 394 175 132
Sum immaterielle eiendeler 414 394 175 132
Varige driftsmidler
6 10 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 43 724 927 44 280 183
6 10 Maskiner og anlegg 13 531 203 17 095 496
Sum varige driftsmidler 57 256 130 61 375 679
Finansielle driftsmidler
4 Investeringer i aksjer og andeler 733 009 638 896
Sum finansielle anleggsmidler 733 009 638 896
Sum anleggsmidler 58 403 533 62 189 707
Omløpsmidler
1 Lager av varer og annen beholdning 227 243 405 071
Fordringer
2 Kundefordringer 6 802 452 5 966 295
Andre kortsiktige fordringer 1 738 468 1 770 611
Sum fordringer 8 540 920 7 736 906
 9 Bankinnskudd, kontanter o.l. 29 160 233 24 743 184
Sum omløpsmidler 37 928 396 32 885 160
Sum eiendeler 96 331 929 95 074 867

 

Note Beskrivelse 2016 2015
Egenkapital og gjeld
 7 Innskutt egenkapital 175 800 175 800
Sum innskutt egenkapital 175 800 175 800
Opptjent egenkapital
 7 Annen egenkapital 20 431 363 21 917 774
Sum opptjent egenkapital 20 431 363 21 917 774
Sum egenkapital 20 607 163 22 093 574

Gjeld

Avsetning for forpliktelser
11 Pensjonsforpliktelser 3 214 344 2 609 077
8 Andre avsetninger for forpliktelser 12 000 000 12 000 000
Sum avsetning for forpliktelser 15 214 344 14 609 077
Annen langsiktig gjeld
8 Gjeld til kredittinstitusjoner 41 741 153 40 256 332
Sum annen langsiktig gjeld 41 741 153 40 256 332
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 1 383 0
Leverandørgjeld 12 768 395 13 135 412
5 Betalbar skatt 460 510 189 329
Skattetrekk og andre trekk 2 708 282 2 061 878
Annen kortsiktig gjeld 2 830 700 2 729 265
Sum kortsiktig gjeld 18 769 269 18 115 884
Sum gjeld 75 724 766 72 981 293
Sum egenkapital og gjeld 96 331 929 95 074 867

 

Toraneset 24. april 2017

Arild Karlsen
Styreleder
Arild Karlsen
Styreleder
Liv Auestad
Nestleder
Liv Auestad
Nestleder
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde Olaussen
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde Olaussen
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Terje Knoff
Styremedlem
Terje Knoff
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes Representant
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes Representant
Gro Staveland,
Administrerende direktør
Gro Staveland,
Administrerende direktør

Kontantstrømsanalyse

Indirekte kontantstrøm 2016 2015
 
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad -1 265 164 968 268
-Periodens betalte skatt -189 329 -619 158
+Ordinære avskrivninger 9 231 884 8 717 585
+/-Endring i varelager 177 828 32 726
+/-Endring i kundefordringer -836 157 1 717 568
+/-Endring i leverandørgjeld -367 017 -3 786 426
+/-Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn. 605 267 2 185 832
+/-Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter 0 0
+/-Endring i andre tidsavgrensningsposter 779 982 -2 675 864
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 8 137 295 6 540 531
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
-Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -5 112 315 -5 835 767
-Utbetalinger ved kjøp av finansielle driftsmidler -94 113 -76 122
= Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -5 206 428 -5 911 889
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
+Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 1 484 821 253 318
-Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 -3 704
+Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 1 383 0
= Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 486 204 249 614
= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 4 417 071 878 256
+Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse 24 743 184 23 864 928
= Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved per. slutt 29 160 233 24 743 184

 

Revisors beretning

Antall beholdere tømt av HIM i 2016

Organisasjon 2016

HIM hadde ved inngangen til 2017 totalt 36 hele stillinger og 2 deltidsstillinger samt 2 lærlinger i gjenvinningsfaget. I tillegg var 2 ansatt i prosjektstilling på kundesenteret. Det har ikke vært noen endringer i ledergruppa i HIM i løpet av 2016.

Organisasjonskart for HIM IKS

Representantskap

Representantskap er valgt for perioden 2015-2019 med Sigmund Lier som leder og Gudrun Caspersen som nestleder:

Styret

I mai 2016 valgte Representantskapet i HIM nytt styre for perioden 2016-2018

Kundesenteret

Kundesenteret bestod ved årsskiftet av ni personer, hvorav to er midlertidig engasjert i pågående prosjekter. I tillegg til den daglige drift var det to nye oppgaver som var spesielt arbeidskrevende i 2016.


Elisabeth fra kundesenteret var med SJT-bilen for å lære hvordan slamtømming foregår i praksis.
Det er god kunnskap å ha når kunder ringer og spør.

Les mer

Renovasjonsgebyret

Renovasjonsgebyret hadde vært 35% høyere hvis konsumprisindeksen hadde vært fulgt fra 2009 til 2017.

Endringer og prosjekter siste år

HIM gjennomfører til stadighet prosjekter og aktiviteter for å forbedre driften og for å iverksette tiltak som skal oppfylles på vegne av eiere og myndighetene. 2016 har ikke vært noe unntak fra dette.

Nytt renovasjonsanbud

RenoNorden har stått for innsamling av husholdningsavfall for HIM fra 2010 til 2016. Høsten 2015 ble det utlyst nytt anbud og det var RenoNorden som også denne gang ga det beste tilbudet. Ny kontakt ble signert våren 2016 med oppstart fra 1/1-2017.

Nytt slamanbud

SJT Miljø startet med slamtømminger for HIM i 2016. Det har i hele 2016 vært tett dialog mellom selskapene både på leder- og på operatørnivå for å sikre et best mulig resultat for partene og for de som skulle ha sin anlegg tømt.

Overbygd sorteringsrampe

Begrunnelsen for nybygget er økte krav fra myndighetene, samt å kunne yte bedre service til de besøkende. Vi har nå bemannet mottaksområde for farlig avfall og EE-avfall. Anlegget er på 400m2 og har også to binger til kompostprodukter. Skattkammeret er flyttet til nybygg. GL-Prosjektservice har hatt hovedentreprise på bygget.

Nye behandlings-kontrakter

Vinteren 2016 lyste HIM ut 8 større behandlingskontrakter på anbud. 7 av disse hadde oppstart 1. juli, mens den 8. hadde oppstart ved årsskiftet 2016/2017.

Anlegg for vasking av beholdere

I løpet av året ble det tatt i bruk et nytt anlegg for vasking av beholdere. Det har gitt bedre arbeidsmiljø for de som har dette arbeidet. Beholderne blir også renere, samtidig tar rengjøringsprosessen mindre tid.

Toraneset Miljøpark - dronebilde. Komposteringsanlegget nærmest. Ålfjorden til venstre og Haraldseidvågen oppe til høyre.
Toraneset Miljøpark - dronebilde. Komposteringsanlegget nærmest. Ålfjorden til venstre og Haraldseidvågen oppe til høyre.

Informasjonsarbeid og omdømmebygging

HIM etablerte egne Facebook-sider høsten 2015, og har hatt en stadig økende følgerskare gjennom året. Videre har vi satset sterkt på tømme-App og sluttet med tømmekalender i papir. Affi Bruktbutikk fikk egen Facebook-side våren 2016.

Innformasjonsarbeid

Mediebildet er svært omskiftelig, og den utviklingen er HIM med på! I tillegg til tradisjonelle avisannonser og direktesendt informasjonsavis har HIM vært tilstede på ulike nettsteder, etablert seg godt på Facebook og utviklet egne internettsider. En del av informasjonsarbeidet har vært benyttet til å markedsføre ny digital tømmekalender/ App.

Les mer

Det blir fin kompost av innlevert hagevirke på Årabrot Miljøpark.
Det blir fin kompost av innlevert hagevirke på Årabrot Miljøpark.

HIM-nytt

En viktig del av informasjonsarbeidet gjøres ved å sende ut HIM-nytt og HIM-nytt for hyttefolket til våre abonnenter. Her kan du lese utgavene fra 2016.

HIM-nytt 2016 for hyttefolket

HIM-nytt nr. 1-2016

HIM-nytt nr. 2-2016

Avfallsmengder og sorteringsgrad

Etter flere år med økende besøkstall og avfallsmengder så vi i fjor en liten reduksjon. Dette er bra! Det som ikke er like bra er at sorteringsgraden også avtar.

Figuren viser hvordan avfallsmengdene har utviklet seg i perioden 2008- 2016. Vi ser bl.a. at mengden innsamlet avfall har vært relativt stabil de siste årene, mens mengden som er levert til HIM sine anlegg har gått opp.


Les mer

Antall betalende privatpersoner på våre anlegg i 2016.

Årabrot Miljøpark
Toraneset Miljøpark
Etne Miljøstasjon
Alle anlegg

Næring

Det grønne skiftet er her!

Avfallsbransjen i Norge er under stadig utvikling og endring.

Mottak av næringsavfall og deponi

Miljøparken på Årabrot har fått økt bemanning innen farlig avfall fra nærings kunder. Det gjør at vi kan gi rådgivning og støtte til våre næringskunder innen fagfeltet dirkete på plassen. Har også økt bemanningen og kompetansen på vår miljøstasjon i Etne, men der har vi ikke vekt, og kan derfor bare ta imot en begrenset mengde næringsavfall.

Informasjon i næringsavdelingen

En viktig oppgave for næringsavdelingen er å informere og veilede næringslivet om hvordan vanlig og miljøfarlig avfall skal håndteres. I den forbindelse har HIM også laget informasjonsmateriell som deles ut der det trengs.

HMS, kvalitetssikring og Miljø

HIM ble godkjent som miljøfyrtårnkonsulent på slutten av året 2015 og kan dermed bistå bedrifter i prosessen fram til sertifisering. I 2016 var HIM konsulent for Edda kino i Haugesund, som ble sertifisert miljøfyrtårn i januar 2017.

Følgende øvelser og kurs har blitt gjennomført i 2016:

  • Interne brannøvelser på alle anlegg
  • Beredskapsøvelse akutt forurensing på Toraneset og Årabrot
  • Førstehjelpskurs med hjertestarter på Toraneset og Årabrot

Internkontroll- og avvikssystem

HIM har i flere år hatt elektronisk internkontrollsystem som er bygget opp med et avvikssystem og fire håndbøker. Håndbøkene er Driftshåndbok, HMS-håndbok, Personalhåndbok og Lederhåndbok.
I 2016 i innførte vi i tillegg et personalsystem der den enkelte bl.a. kan søke om ferie og fri og registrere sykefravær og kompetanse (utdanning, kurs og sertifikater).
Alle systemene våre er tilgjengelige på PC og App for smarttelefon.

Kurs og opplæring

Hver år deltar mange av HIM sine ansatte på kurs og opplæring for å sikre at relevant og faglig kompetanse er på plass i alle ledd i organisasjonen. Her er noe av det som ble gjennomført i 2016.

Nøkkeltall

Antall slamanlegg som tømmes av HIM
Antall husholdningskunder renovasjon
Antall hyttekunder renovasjon