Gro Staveland
Daglig leder

Aktuell kommentar

Det er tydelig at synet på avfall er i endring. I Avfall Norges nye fakta-ark vises det til at mens avfall tidligere ble betraktet som et problem som måtte fjernes og deponeres, er avfall i dag råvare for en industri som skaper store verdier for samfunnet. I dag omsetter avfalls- og gjenvinningsbransjen for store verdier hvert år, og er en arbeidsplass for over 7.200 mennesker i Norge. Som et eksempel, bidrar biologisk behandling til reduserte klimagassutslipp og verdiskaping gjennom gjenvinning av næringsstoffer, organisk materiale og event. energi fra matavfall og annet organisk avfall.

For HIM sin del har vi i 2016 hatt spesiell fokus på biologisk behandling av matavfall, igangsetting av slamanbud, forberedelser til nytt renovasjonsanbud og elektronisk deklarering av farlig avfall.

Nye anbud innen slam, renovasjon og sluttbehandling av avfall

Fra 01.01.16 startet HIM med fullt ansvar for håndtering av slamanbud for eierkommunene. HIM har ansvar for all kundekontakt, kunderegistre, fakturering og tett kontakt med SJT Miljø AS som vant kontrakten. Det har vært en bratt læringskurve for ansatte i HIM med mye nytt stoff og nye arbeidsmetoder å sette seg inn i. Det har likevel vært et spennende og utfordrende fagfelt, og vi håper at 2017 blir et mer normalt driftsår.

Våren 2016 inngikk HIM ny renovasjonskontrakt med RenoNorden AS. Det har vært jobbet mye i løpet av året for å forberede oppstart fra 01.01.17 mht kvalitetssikring av kunderegistre, underlag for ruteplanlegging hos RenoNorden m.m. De fleste renovatørene fortsetter fra forrige anbud, men det er kjøpt inn nytt og moderne materiell og rutene er lagt en del om for å bli enda mer effektive både mht tidsbruk og miljø.

Sommeren 2016 startet en rekke nye anbud innen transport og behandling å gjelde; bl.a. innen grovavfall, behandlet trevirke, impregnert trevirke, metall m.m. Dette har stort sett gått greit, men med noen utfordringer mht omlasting og nye rapporteringsrutiner.

På selve miljøparkene er det gjort en del justeringer og endringer som følge av nye behandlingsanbud. I tillegg er det bygget et betjent mottak for farlig avfall og ee-avfall på Toraneset og overbygging over en rekke andre fraksjoner. Vi ser frem til å ta det nye bygget i full bruk i 2017, og har nå lagt til rette for et bedre mottak av avfall for våre kunder.

Næringsavdelingen

Fra 1. mai 2016 skulle alt farlig avfall fra næringskunder deklareres elektronisk. Dette har medført mye ekstraarbeid for både HIM og den enkelte næringskunde i starten, men vil bli et godt og oversiktlig system på sikt. Næringsavdelingen har et stabilt kundegrunnlag, og det jobbes for å gi et bredt tilbud til hver enkelt kunde. Det har vært stor fokus på mottak og innsamling av farlig avfall og risikoavfall, og det er utarbeidet materiell knyttet til elektronisk deklarering av farlig avfall. I tillegg deltok HIM med egen stand på konferansen «Byggarena» i oktober for å promotere avdelingen og HIM sitt brede tilbud, også knyttet til deponi m.m.

Miljø- og kvalitetssikring

Høsten 2015 ble vår miljørådgiver godkjent som miljøfyrtårnkonsulent og i 2016 ble første oppdrag gjennomført for Edda kino i Haugesund kommune. Kinoen er nå godkjent som Miljøfyrtårnbedrift.

Vi opplever at det stilles stadig økende krav til kvalitet knyttet til alle avfalls-fraksjoner, og dette stiller igjen nye krav til oss som mottaker og deretter leverandør av råvarer som papir, glass, trevirke og farlig avfall for å nevne noen fraksjoner.

Gjenbruk

Affi bruktbutikk opplevde noe stagnerende omsetning i 2016. I løpet av høsten ble butikken lagt om litt for å få en bedre plassutnyttelse og system. Det ble også i 2016 gjennomført auksjon på Affi, og dette bidrar også til en del nye kunder til bruktbutikken. På de andre 2 anleggene har vi Skattkamre som er svært populære og som bidrar til ytterligere gjenbruk i HIM-kommunene.

Kompostering

HIM solgte også i 2016 mye matavfalls- og hagekompost, og deltok i Avfall Norges prosjekt «God Jord» som har fokus på bruk av kompostprodukter som erstatning for torv. Det vises til HIM i www.kompostportalen.no der en kan finne ut hvor en kan kjøpe kompostprodukter i Norge. Kompostproduktene ser ut til å bli stadig mer etterspurte.

Sommeren 2016 fikk HIM en fornyet tillatelse til å kompostere mat og slam på Toraneset Miljøpark. I denne tillatelsen ble det stilt flere vilkår som HIM har valgt å klage på. Klagen er ikke ferdigbehandlet, og HIM går en utfordrende tid i møte dersom vi ikke får tillatelse til å drifte omtrent som nå. Konsekvensen kan bli at biologisk behandling som nå utføres i regi av HIM må utføres utenfor vår region.

Avsluttende kommentar

Det er vedtatt at HIM skal innføre henteordning for glass- og metallemballasje, og i løpet av 2016 er det jobbet med anbud og forberedelser av dette tilbudet. RenoNorden skal sette ut beholdere for HIM høsten 2017 og ordningen starter fra 01.01.18.

HIM fakturerer nå renovasjonsgebyr og slamgebyr for alle eierkommunene. I 2016 ble det vedtatt å sette ned renovasjonsgebyret for 2017 med 13% Det er 5. år på rad at gebyret settes ned!