Balanse

Note Beskrivelse 2016 2015
Eiendeler
Anleggsmidler
5 Utsatt skattefordel 414 394 175 132
Sum immaterielle eiendeler 414 394 175 132
Varige driftsmidler
6 10 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 43 724 927 44 280 183
6 10 Maskiner og anlegg 13 531 203 17 095 496
Sum varige driftsmidler 57 256 130 61 375 679
Finansielle driftsmidler
4 Investeringer i aksjer og andeler 733 009 638 896
Sum finansielle anleggsmidler 733 009 638 896
Sum anleggsmidler 58 403 533 62 189 707
Omløpsmidler
1 Lager av varer og annen beholdning 227 243 405 071
Fordringer
2 Kundefordringer 6 802 452 5 966 295
Andre kortsiktige fordringer 1 738 468 1 770 611
Sum fordringer 8 540 920 7 736 906
 9 Bankinnskudd, kontanter o.l. 29 160 233 24 743 184
Sum omløpsmidler 37 928 396 32 885 160
Sum eiendeler 96 331 929 95 074 867

 

Note Beskrivelse 2016 2015
Egenkapital og gjeld
 7 Innskutt egenkapital 175 800 175 800
Sum innskutt egenkapital 175 800 175 800
Opptjent egenkapital
 7 Annen egenkapital 20 431 363 21 917 774
Sum opptjent egenkapital 20 431 363 21 917 774
Sum egenkapital 20 607 163 22 093 574

Gjeld

Avsetning for forpliktelser
11 Pensjonsforpliktelser 3 214 344 2 609 077
8 Andre avsetninger for forpliktelser 12 000 000 12 000 000
Sum avsetning for forpliktelser 15 214 344 14 609 077
Annen langsiktig gjeld
8 Gjeld til kredittinstitusjoner 41 741 153 40 256 332
Sum annen langsiktig gjeld 41 741 153 40 256 332
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 1 383 0
Leverandørgjeld 12 768 395 13 135 412
5 Betalbar skatt 460 510 189 329
Skattetrekk og andre trekk 2 708 282 2 061 878
Annen kortsiktig gjeld 2 830 700 2 729 265
Sum kortsiktig gjeld 18 769 269 18 115 884
Sum gjeld 75 724 766 72 981 293
Sum egenkapital og gjeld 96 331 929 95 074 867