Resultatregnskap 2016

Note Beskrivelse 2016 Budsjett 2016 2015
Driftsinntekter og driftskostnader
Inntekter Miljøparkene 32 728 420 31 660 000 31 086 399
Slaminntekter kommunene 5 379 494 4 910 000 0
Renovasjonsinntekter kommunene 67 424 846 65 825 000 67 733 678
Gjennvunne materialer 2 954 416 2 317 500 3 057 875
Andre driftsinntekter 606 278 44 000 186 566
Sum driftsinntekter 109 093 454 104 756 500 102 064 518
Direkte kostnader 54 658 436 55 605 000 50 662 248
3 Lønnskostnad 28 286 121 27 020 000 26 523 647
6 Avskrivning på driftsmidler 9 231 884 9 190 000 8 717 585
3 6 Annen driftskostnad 17 602 361 15 791 000 14 334 992
Sum driftskostnader 109 778 802 107 606 000 100 238 471
Driftsresultat -685 347 2 849 500 1 826 047
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 662 019 525 000 491 076
Annen finansinntekt 0 0 23 872
Annen rentekostnad 664 835 775 000 721 728
6 Annen finanskostnad 577 000 605 000 651 000
Resultat av finansposter -579 816 -855 000 -857 780
Ordinært resultat før skattekostnad -1 265 164 -3 704 500 968 267
5 Skattekostnad på ordinært resultat 221 248 0 63 538
Ordinært resultat -1 486 411 0 904 729
7 Årsresultat -1 486 411 0 904 729
Overføringer
Avsatt til bunden egenkapital 0 0 904 729
Overført fra annen egenkapital 1 486 411  0 0
Sum overføringer -1 486 411 0 904 729