Kontantstrømsanalyse

Indirekte kontantstrøm 2016 2015
 
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad -1 265 164 968 268
-Periodens betalte skatt -189 329 -619 158
+Ordinære avskrivninger 9 231 884 8 717 585
+/-Endring i varelager 177 828 32 726
+/-Endring i kundefordringer -836 157 1 717 568
+/-Endring i leverandørgjeld -367 017 -3 786 426
+/-Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn. 605 267 2 185 832
+/-Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter 0 0
+/-Endring i andre tidsavgrensningsposter 779 982 -2 675 864
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 8 137 295 6 540 531
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
-Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -5 112 315 -5 835 767
-Utbetalinger ved kjøp av finansielle driftsmidler -94 113 -76 122
= Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -5 206 428 -5 911 889
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
+Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 1 484 821 253 318
-Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 -3 704
+Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 1 383 0
= Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 486 204 249 614
= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 4 417 071 878 256
+Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse 24 743 184 23 864 928
= Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved per. slutt 29 160 233 24 743 184