Det grønne skiftet er her!

Avfallsbransjen i Norge er under stadig utvikling og endring.

Innsamling, gjenvinning og ombruk var viktige momenter i året som gikk. Vi fikk nye krav og mål fra nasjonale myndigheter. Miljødirektoratet stilte krav om elektronisk deklarasjon f.o.m. 1. mai 2016 av farlig avfall fra private og offentlige virksomheter. Vi fikk også et felles nasjonalt veikart for sirkulær økonomi i juni 2016.  Med bakgrunn i dette må vi ta krav og mål med oss inn i vår hverdag og sørge for at vi evner å omsette og forstå hva det vil si i vår arbeidsdag lokalt på Haugalandet. Tilgang til avfallsbaserte råvarer er viktig bidrag til den sirkulære økonomien og vårt avfall er morgendagens råvarer.

Kvalitet og kunnskap i alle ledd er avgjørende for at vi får inn så høy kvalitet på avfallet som mulig. Vi jobber kontinuerlig med å få økt kunnskap internt og eksternt, økt digital kvalitet på kundeunderlag for møte kundenes krav til miljørapportering videre i sine miljøregnskap. Vi fikk en økende etterspørsel fra kundene om underlag for hva de hadde levert av restavfall, papir/papp, våtorganisk, dvs. matavfall til sin avfallsrapportering for 2015. Denne type rapportering vi bare øke med årene fremover tror vi.

Visjonen til et felles nasjonalt veikart er:

For å sikre en bærekraftig utvikling mot 2050 er samfunnet avhengig av en frakopling der vi oppnår økt velferd og økonomisk vekst, samtididig som ressursbruk og klimagassutslipp reduseres. I denne sammenheng er en sirkulær økonomi en kritisk faktor. I et norsk perspektiv er en overgang til sirkulær økonomi avgjørende for konkurransekraft og verdiskapning, og her spiller avfalls- og gjenvinningsindustrien en nøkkelrolle som katalysator.
Avfalls og gjenvinningsbransjen skal først og fremst være en konkurransedyktig leverandør av resirkulerte råvarer til produksjon av nye materialer og produkter. Dette fordrer rammevilkår som stimulerer til økt bruk av resirkulerte råvarer. I tillegg vil bransjen fremover utforske nye forretningsmodeller for avfallsreduksjon og gjenbruk.

Kilde: Nasjonalt Veikart 2016

Fokusområder i 2016 var:

• Veiledning og rådgivning innen farlig avfall og elektronisk deklarering
• Deltagelse på næringsarenaer lokalt for bygge kunderelasjoner og gi økt kunnskap om avfall
• Kvalitetssikring internt og eksternt for å oppnå økt kvalitet på innsamlet avfall.
• Systematisk arbeid med å få ut mer av det farlig avfall i fra restavfallet.
• Økt fokus på informasjon om sortering ute hos våre næringskunder