Ytre miljø

HIM har et sterkt fokus på miljø og har gode rutiner for å følge opp det ytre miljø.

Grunnvann og sigevann

HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelsen. Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser ved Årabrot Miljøpark i hht tillatelse fra Fylkesmannen.

Toraneset Miljøpark

Oppsummering av miljøundersøkelsene i 2016 viser at sigevannet har ganske lik, eller noe bedre tilstand enn det som har blitt påvist tidligere år. Det er påvist like nivåer av metall og næringssalt sammenlignet med tidligere år, mens nivået av organisk stoff og kjemisk oksygen forbruk (KOF) er en del lavere enn det som har blitt målt tidligere år. Det var svært lave nivåer av organiske miljøgifter som PAH, olje eller aromatisk løsemiddel.

Sigevannmengden igjennom 2016 var noe lavere enn i 2015, som følge av en lavere nedbørsmengde. Det estimerte totalutslippet fra deponiet var gjennom 2016 lavere enn de to foregående årene som følge av en noe lavere sigevannsmengde og noe lavere konsentrasjoner sammenlignet med tidligere år. Som tidligere år er det er liten grunn til å tro at resipienten blir påvirket av tilførselen av sigevann, sett i lys av den store vannutskiftingen som forekommer i resipienten, og det generelt lave nivået av totalutslipp av tungmetall og organiske miljøgifter.

Prøver som ble tatt av grunnvann viser at det ikke kan konkluderes med tilførsel av sigevann til noen av fjellbrønnene. Det kan påvises en klar påvirkning av grunnvannet ved løsmassebrønn 1. Dette har også blitt påvist tidligere år, og er forårsaket av en forurensingsepisode der sigevann lakk over tetningsvoll ved prøvepunkt 1. Denne forurensingsepisoden påvirker fortsatt grunnvannet i løsmassene ved prøvepunkt 1. For grunnvann i løsmasser ved brønn 2 og 3 kunne det ikke påvises noen påvirkning av grunnvannet. Vannprøvene fra løsmassebrønn 2 og 3 hadde en dårlig vannkvalitet, men dette var også tilfelle for referansebrønnene, og er mest sannsynlig en naturlig konsekvens av at det er myrjord rundt hele deponiområdet.

HIM har ellers gjort utbedringer ved voll 2 og 3 i løpet av høsten 2016 og rapporterte til Fylkesmannen i desember 2016 i tråd med Krav til avslutting og etterdrift av deponietappe 1, pkt. 3.4, i ny tillatelse av 12.02.16.

Årabrot Miljøpark:Oppsummeringen av miljøundersøkelsene for 2016 viser at sigevannet fra begge deponiene har en moderat og forholdsvis lav ledningsevne og kloridnivå. Sigevann fra deponi sør har forholdsvis lave nivåer av næringssalter og organiske stoff. Det er tydelig at vannet fra dette deponiet kommer fra et gammelt deponi der en del av tilgjengelig materiale for utvasking har forsvunnet. Sigevann fra deponi nord har nivå av mange av de undersøkte parameterne som samsvarer med gjennomsnitt for norske avfallsdeponi. Nivået av tungmetall i sigevannet fra både deponi nord og sør er lavt. Det er også utslippet av organiske miljøgifter.

Det estimerte totalutslippet ifra deponiet er moderat. Konklusjonen for overvåkningen av grunnvannet ved deponi sør og nord var at vannet ikke blir påvirket av tilsig av sigevann.

Resepientundersøkelse: I hht utslippstillatelse ble det gjennomført resipient­undersøkelse ved Toraneset i 2012. I konklusjonen sies: ”Slik det ser ut i dag er det ingen tydelig påvirkning fra anlegget på livet i fjæresonen eller bunnforholdene i nærheten av anlegget.” Det skal utføres ny resipient­undersøkelse ved Toraneset i 2017.

Haugesund kommune gjennomførte resipientundersøkelse ved Årabrot i 2015.

Nærmiljøtiltak

På Toraneset Miljøpark føres det logg alle arbeidsdager med registrering av lukt på anlegget. I 2016 ble det loggført 34 dager med lukt på eller ved anlegget mot 55 dager i 2015. De fleste dagene varte lukten kun kort tid (0.5 – 1 time) før den var borte igjen.

I 2016 mottok HIM 7 klager fra naboer nær Toraneset knyttet til lukt, mens det ble mottatt 22 klager i 2015. Årlig møte med naboer ble gjennomført 29.11.16.

I løpet av 2016 ble det gjennomført ulike tiltak knyttet til drift på deponiet og komposteringsanlegget. Det nye deponigassanlegg med tilhørende brønner og grøfter har ikke hatt stabil drift, og HIM har bedt Fylkesmannen om å få endre på anlegget ved at fakkelen byttes ut med et oksidasjons-anlegg som ikke er sensitivt for lave og/eller varierende mengder metan og oksygen.

HIM har ikke mottatt klager på lukt fra Årabrot Miljøpark.