Redegjørelse for årsregnskapet

Her følger en oversikt over regnskapsmessige forhold.

Driftsinntekter

Selskapet hadde i 2016 en samlet driftsinntekt på 109 mill kr. Inntekten er noe høyere enn i 2015, og dette skyldes i all hovedsak inntekter fra slam som er et nytt fagområde for HIM.

Driftskostnader

Driftskostnadene for 2016 var totalt på 109,4 mill. kr. Kostnadene er noe høyere enn budsjettert. Noe av årsaken til høyere kostnader er høyere vedlikeholdskostnader på flere maskiner og renovasjonsbiler enn budsjettert samt at det er utført flere vedlikeholdsoppgaver på miljøparkene i 2016 enn opprinnelig planlagt. Noe av de ekstra kostnadene skyldes også programmering av IT-løsning for å koble sammen slamløsning mellom HIM og Tysvær kommune sine IT-systemer.

Netto finanskostnader

Netto finanskostnader var på 580 000 kr, noe som er ca 275 000 kr lavere enn budsjettert. God likviditet som følge av positivt driftsresultat og gunstig renteutvikling medførte nedgang i finanskostnader.

Resultat

Ordinært resultat for selskapet ble et underskudd på  1 265 000 kr før skatt. Underskuddet var på ca 2,1 mill kr for renovasjon husholdning. Årsaken til at det ikke ble så stort underskudd som budsjettert er bl.a. økning i omsetning (men færre betalende kunder) på miljøparkene og at det fortsatt avdekkes en rekke ”gratispassasjerer” ved oppdatering av registre knyttet til husholdningskunder.

Positive resultater har medført at HIM har satt ned renovasjonsgebyret de siste årene. I 2014 ble standard renovasjonsgebyr redusert med 2,3 %, og i 2015 ble renovasjonsgebyret satt ned med 0,5 – 1,0%. I 2016 ble renovasjonsgebyret satt ned med 50 kr eks. mva for et standard gebyr, tilsvarende ca kr 1.460 000 i reduserte inntekter.

 

Kontantstrømmer

Samlet kontantstrøm fra driften var på kr 8,1 mill, mens driftsresultatet for selskapet var et underskudd på kr 685 000. Differansen skyldes i hovedsak ordinære avskrivninger.

De samlede investeringene i anlegg, maskiner og utstyr i 2016 var 5,1 mill kr, som er finansiert delvis via drift og delvis via låneopptak.

Selskapets likvidbeholdning pr 31.12.2016 var 29,2 mill kr.

Balanse

Eiendelene i selskapet var på totalt 96,3 mill kr. Langsiktig bankgjeld var på 41,7 mill kr og egenkapitalen var på 20,6 mill kr. Egenkapitalen er hovedsakelig bundne midler og er et uttrykk for verdiene i selskapet (eiendeler minus gjeld). Det er et mål for styret å opparbeide solid egenkapital. Likviditeten har vært god.

I tillegg har selskapet intern gjeld på 12,0 mill kr som er reservert til avslutting og etterdrift av deponiet på Toraneset miljøpark. Siste  år for avsetning til fondet var i 2012. Selskapet fikk i februar 2016  tillatelse til avslutting og etterdrift av deponiet, og siste ordinære driftsår vil være 2020. Deponiet skal være ferdig avsluttet innen 31.12.21.

Finansiell risiko

HIM er lite eksponert for finansiell risiko. Inntekter og utgifter er i norske kroner og selskapet er i svært liten grad eksponert for valutarisiko. Selskapet er eksponert for endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har hovedsakelig flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Risikoen blir likevel vurdert til å være relativt lav. Selskapet gjør for tiden ikke bruk av finansielle instrumenter for å redusere finansiell risiko. Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav.