Framtiden

RenoNorden AS ble tildelt ny renovasjonskontrakt med HIM i 6 år fra 01.01.17. Dette er en av HIM sine viktigste kontrakter, da renovatørene er selskapets forlengede arm ut til våre kunder. HIM har derfor jobbet mye med forberedelse av ny kontraktsperiode i løpet av 2016, og vil følge denne tett i årene som kommer.

HIM overtok alle arbeidsoppgaver knyttet til slam fra 01.01.16. Selskapet SJT Miljø AS gjør det praktiske arbeidet med innhenting av slam og levering av avvannet slam til Toraneset. Dette er en ny og spennende oppgave for HIM, og vi har fortsatt en del å lære.

I 2016 har HIM jobbet for å utvikle vår Facebook-side. Vi når nå ut med informasjon til stadig nye kundegrupper, og vi vil følge utviklingen fremover. HIM benytter også varsling pr SMS i spesielle tilfeller, og jobber aktivt for å få flest mulig abonnenter til å benytte våre gratis tjenester for å få varsel om tømmedag for avfall (både App og SMS-varsling).

HIM fikk i februar 2016 tillatelse fra Fylkesmannens til avslutting og etterdrift av eksisterende deponi og til å etablere en ny deponietappe på Toraneset. Innen 31.12.21 skal eksisterende deponi avsluttes, og det må i løpet av de kommende årene avklares om og når selskapet event. skal etablere ny deponietappe.

HIM produserer og selger stadig mer kompost og ulike kompostprodukter. Sommeren 2016 fikk HIM fornyet tillatelse til drift av komposterings-anlegget fra Fylkesmannen i Rogaland. HIM valgte å klage på flere av vilkårene i tillatelsen, bl.a. at all drift må bygges inn med 4 vegger og tak. Dette innebærer en bygningsmasse på ca 10 000 m2, og selve driften inni hallene vil etter HIM sin vurdering medføre et uforsvarlig arbeidsmiljø. Det er dermed en usikkerhet knyttet til fremtidig behandling av matavfall, slam og marin begroing, og det er mulig at all behandling av biologisk materiale på sikt må utføres utenfor egen region.

Det planlegges ellers å benytte kompost som ligger på lager som avslutnings- og oksidasjonsdekke på deponiet når dette skal avsluttes de kommende årene.

Vi ser frem til å løse oppgavene i fellesskap i årene som kommer!