Arbeidsmiljø

Selskapet har som målsetting å ta vare på helsa til de ansatte, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med SOS Internasjonal (BHT) og det utarbeides årlig en samarbeidsplan. I 2016 har HIM sammen med BHT hatt fokus på deltakelse på vernerunder og en arbeidsplassvurdering i tillegg til faglig rådgiving i noen enkeltsaker.

Som et helsefremmende tiltak har bedriften en ordning der det gis økonomisk støtte knyttet til trening og aktivitet.

Det utføres vernerunder på miljøparkene hver mnd. og det ble avholdt 4 personalmøter i løpet av året der HMS og avvik alltid er på agendaen.

HIM er ellers IA-bedrift og har inngått samarbeidsavtale med Kreftomsorg Rogaland.

I Strategisk plan for HIM 2014 – 2016 er det satt følgende mål knyttet til arbeidsmiljø:

  • HIM skal fortsette å være en IA-bedrift
  • Det skal utarbeides årlig samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten
  • De ansatte skal ha tilbud om helseundersøkelse hvert 2. år
  • Det skal gjennomføres ergonomiundersøkelser min. hvert 3. år
  • Sykefraværet skal være <2 % for korttidsfravær og <3 % totalt sett
  • HIM skal ikke ha fraværsskader
År Totalt % Korttidsfravær %
Langtidsfravær %
2016 5,85 0,71 5,14
2015 6,06 0,74 5,33
2014 4,48 1,16 3,32
2013 6,71 1,85 4,86
2012 3,97 1,6 2,37

De siste årene er måloppnåelse knyttet til korttidsfravær oppnådd, dvs mindre enn 2%. I både 2015 og 2016 var korttidsfraværet mindre enn 1%. Langtidsfravær de siste årene har imidlertid ført til høyere fravær totalt sett. Dette skyldes i stor grad noen få svært lange sykefravær.

Det ble registrert 1 personskade i 2016 som medførte fravær fra arbeid. En person skadet en albu og dette medførte videre smerter i en skulder. Det ble også registrert 2 mindre skader som ikke medførte fravær fra arbeid. I tillegg ble en ansatt utsatt for en trafikkulykke på veg til jobb høsten 2016. Ulykken medførte noen dagers 100% sykefravær og 50% sykemelding over lengre tid. I 2015 ble det registrert 1 mindre personskade uten sykefravær.